Tuesday, June 16, 2009

Grape Muffin-提子马芬

自从周末做了KIWI Fruit Muffin 后,忽然爱上了做水果muffin。

^_^ 请看这次的Grape Muffin,提子马芬。
同样也是灰常昊吃的哟@@@
2 comments:

  1. 看起来很不错,何时做给我吃??

    ReplyDelete